Kossuth téri szentmise és körmenet - Szombat, szeptember 11.

Szeptember 11., szombat

Köznap, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Szentmise és körmenet, Kossuth tér – Hősök tere

GYÜLEKEZŐÉNEKEK

Angyaloknak Királynéja

Sz.: erdélyi gyűjtés, D.: erdélyi gyűjtés

9. Egyházunknak Édesanyja…

10. Családoknak Királynéja…

12. Békességnek Királynéja…

13. Magyaroknak Nagyasszonya…


Egek ékessége

Sz.: Bozóki M. D.: Tárkányi–Zsasskovszky

2. Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel
a mi szent eleink kérelmére!
Jöjj örökségednek, jó magyar népednek,
jöjj, kérünk, ó, anyánk, védelmére!
Nincsen oly szükség, nincs oly nagy ínség,
melyre nem hathatós égben szavad,
melyből nem menthetnéd szolgáidat.

BEVEZETŐ SZERTARTÁS

BEVONULÁSI ÉNEK

Szent Anya, üdvöz légy!
(Sedulius: Salve, Sancta Parens himnusz)

KEZDŐÉNEK

ApCsel 1,14

A tanítványok egy szívvel, egy lélekkel,
állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus Anyjával.

KÖSZÖNTÉS

Az Atya, a Fiú † és a Szent­lé­lek ne­vé­ben. – Ámen.
Békesség veletek. – És a te lel­ked­del.

BŰNBÁNATI CSELEKMÉNY

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

Rövid csend.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. – Ámen.

URAM, IRGALMAZZ!

Kodály Zoltán: Magyar mise

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, irgalmasság Atyja, egyszülött Fiad a keresztfán függve Anyját, a Boldogságos Szűz Máriát a mi Anyánkká is tette. Add, kérünk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására Egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA

SZENTLECKE

ApCsel 1,12–14

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből.

Krisztus tanítványai Máriával, Jézus anyjával imádkoztak.

Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

VÁLASZOS ZSOLTÁR

86,1–2. 3. és 5. 6–7
Taizé: Singt dem Herrn (Zsolt 96,1)

Válasz: Singt dem Herrn ein neues Lied. Lob singt ihm allezeit, lob singt ihm allezeit! – Zengjünk új dalt az Úrnak! Áldjuk minden időben! Ujjongjon az alleluja!

Isten a szent hegyekre alapította városát, †
mert az Úr szereti Sion kapuit, * jobban, mint Jákob hajlékait.
Dicső dolgokat mondanak rólad, * Isten városa.
– Singt dem Herrn ein neues Lied. Lob singt ihm allezeit, lob singt ihm allezeit! – Zengjünk új dalt az Úrnak! Áldjuk minden időben! Ujjongjon az alleluja!

Tisztelőim között említem majd Egyiptomot és Babilont, *
itt születtek mindnyájan, a filiszteusok,
a tírusziak és Etiópia népe.
Azt mondják majd Sionról: †
benne született ez is meg az is, *
és a Fölséges maga tette őt erőssé.
– Singt dem Herrn ein neues Lied. Lob singt ihm allezeit, lob singt ihm allezeit! – Zengjünk új dalt az Úrnak! Áldjuk minden időben! Ujjongjon az alleluja!

Az Úr számba veszi a népeket, * ezek mind itt születtek.
A körtáncot lejtők mind azt dalolják: *
„Minden forrásom belőled fakad!”

– Singt dem Herrn ein neues Lied. Lob singt ihm allezeit, lob singt ihm allezeit! – Zengjünk új dalt az Úrnak! Áldjuk minden időben! Ujjongjon az alleluja!

ALLELUJA

Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, * mert tőled virradt ránk az igazság napja: Krisztus, a mi Istenünk.

Alleluja.

EVANGÉLIUM

Jn 19,25–34

Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből.
– Dicsőség neked, Istenünk.

Íme, a te fiad! Íme, a te anyád!

Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.

Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték, és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét.

Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle.

Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.

HOMÍLIA

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!

Lektor: 1. Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad Anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet!
– Te rogámus, audi nos!
2. Urunk, Szűz Anyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek! – Te rogámus, audi nos!
3. Urunk, Szűz Anyád a mi nagyasszonyunk és patrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon!
– Te rogámus, audi nos!
4. Urunk, Szűz Anyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös! – Te rogámus, audi nos!
5. Urunk, Szűz Anyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre!
– Te rogámus, audi nos!

Pap: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk! Szűz Anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA

AZ ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

FELAJÁNLÁSI ÉNEK

Te vagy földi éltünk

Sz.: Tárkányi–Zsasskovszky, D.: Tárkányi–Zsasskovszky

2. Te Hajnalcsillag vagy éltü÷nk hajnalán,
hogy kövessünk annak egéđsz folyamán.
R)

3. Te Reménycsillag vagy éltü÷nk tengerén,
átragyogsz minden bú és ba÷j fellegén.
R)

4. És ha elközelget éltü÷nk alkonya,
te vagy vigaszteljes Estił Csillaga.
R)

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
– Fo­gad­ja el az Úr ke­zed­ből az ál­do­za­tot ne­vé­nek di­csé­re­té­re és di­cső­sé­gé­re, mind­an­­nyi­unk és az egész Anya­szentegy­ház ja­vá­ra.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, és változtasd üdvösségünk szentségévé. Kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből és a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának szerető segítségével szívünk lángra lobbanjon, és vele együtt megváltásunk áldozatával szorosabban összeforrjon. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

PREFÁCIÓ

(Szűz Mária az Egyház példaképe és Anyja)

Az Úr le­gyen ve­le­tek. – És a te lel­ked­del.
Emel­jük föl szí­vün­ket. – Föl­emel­tük az Úr­hoz.
Ad­junk há­lát Urunk­nak, Is­te­nünk­nek. – Mél­tó és igaz­sá­gos.

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, és a Boldogságos Szűz Mária ünnepén méltó hálaénekkel magasztaljunk téged.
Ő szent Igédet szeplőtelen szívébe zárta és megtestesült Igédet szűzi méhébe fogadta, majd Teremtőjét a világra szülve az Egyház születését is szolgálta. A kereszt mellett állva az isteni szeretet végakaratát vállalta, gyermekévé fogadott minden embert, akik Krisztus halálában örök életre születtek. És amikor az apostolok a megígért Szentlelket várták, velük együtt imádkozott Mária, és így lett az imádkozó Egyház példaképe. Majd miután a mennyei dicsőségbe vétetett, anyai szeretettel segíti a zarándok Egyházat, az örök haza felé irányítva annak lépteit, amíg csak el nem jön az Úr dicsőséges napja.
Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk Téged és vég nélkül mondjuk: (zengjük:)

SZENT VAGY

Kodály Zoltán: Magyar mise

III. EUCHARISZTIKUS IMA

P. Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.

M. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és X vére legyen Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.

Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN,

MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN,

MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE,

AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ.

EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK

A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA.

EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE!

P. Íme, hitünk szent titka:

– Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.

M. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.

Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

1. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, (Szent N.-nel: napi vagy védőszent) és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.

2. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben

földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.

3. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.

4. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

M. Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szent-lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. –Amen.

A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA

Üd­vö­zí­tőnk pa­ran­csá­ra és is­te­ni ta­ní­tá­sa sze­rint így imád­ko­zunk:

Mi Atyánk, aki a men­­nyek­ben vagy, szen­tel­tes­sék meg a te ne­ved; jöj­jön el a te or­szá­god; le­gyen meg a te aka­ra­tod, amint a menny­ben, úgy a föl­dön is. Min­den­na­pi ke­nye­rün­ket add meg ne­künk ma; és bo­csásd meg vét­ke­in­ket, mi­kép­pen mi is meg­bo­csá­tunk az el­le­nünk vét­ke­zők­nek; és ne vígy min­ket kí­sér­tés­be; de sza­ba­díts meg a go­nosz­tól.

Sza­ba­díts meg, ké­rünk, Urunk, min­den go­nosz­tól; adj ke­gye­sen bé­két nap­ja­ink­ban, hogy ir­gal­mad­ból min­den­kor bűn és baj nél­kül él­jünk, míg re­mény­ked­ve vár­juk az örök bol­dog­sá­got és Üd­vö­zí­tőnk­nek, Jé­zus Krisz­tus­nak di­cső­sé­ges el­jöt­tét.
– Mert ti­éd az or­szág, a ha­ta­lom és a di­cső­ség mind­örök­ké. Ámen.

Urunk, Jé­zus Krisz­tus, te azt mon­dot­tad apos­to­la­id­nak: Bé­kes­sé­get ha­gyok rá­tok, az én bé­ké­met adom nek­tek. Ne vét­ke­in­ket néz­zed, ha­nem Egy­há­zad hi­tét, őrizd meg szán­dé­kod sze­rint bé­ké­ben, és add meg tel­jes egy­sé­gét. Aki élsz és uralkodol mind­örök­kön-örök­ké. – Ámen.

Az Úr bé­ké­je le­gyen ve­le­tek min­den­kor. – És a te lel­ked­del.
Engesztelődjetek ki szívből egymással.
– Le­gyen bé­kes­ség köz­tünk min­den­kor.

ISTEN BÁRÁNYA

Kodály Zoltán: Magyar mise

Íme, az Is­ten Bá­rá­nya, íme, aki el­ve­szi a vi­lág bű­ne­it. Bol­do­gok, aki­ket meg­hív asztalához Jézus, az Isten Bá­rá­nya.
– Uram, nem va­gyok mél­tó, hogy haj­lé­kom­ba jöjj, ha­nem csak egy szó­val mond­d, és meg­gyógy­ul az én lel­kem.

ÁLDOZÁSI ÉNEK

Jn 2,1. 11

Menyegzőt tartottak a galileai Kánában,
amelyen Jézus anyja is ott volt.
Jézus ekkor kezdte meg csodatetteit.
Kinyilatkoztatta dicsőségét,
s tanítványai hittek benne.

ÁLDOZÁSI ÉNEKEK


Égből szállott szent Kenyér

Sz.: Tárkányi–Zsasskovszky, D.: Tárkányi–Zsasskovszky

2. Véghetetlen Istenség,
szerető nagy kegyesség!
Az oltáron velünk áldjon
tégedet a föld s az ég!

3. Ó, mennyei seregek,
velünk egyesüljetek!
Tiszta lelkek, az Istennek
irgalmáról zengjetek!

4. Nap, hold s fényes csillagok,
imádságra gyúljatok!
Hitünk fénye őt dicsérje,
kit ragyogva áldotok.

5. Legyen egy szív, egy lélek
azokban, kik dicsérnek;
ó, nagy Isten, e szentségben
nyerjék meg, mit remélnek!

6. Reménységünk csak te vagy,
Jézus, kérünk, el ne hagyj!
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk,
országodba befogadj!


Sapszon F.: Fatimai Ave Maria (kórus)


Leborulva áldlak

Sz.: Cantus Catholici, D.: Cantus Catholici

2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,
testi gyarlóságnak homályával takarván.
Itt emberi tested előlünk elrejted,
színek alatt titkolván.

3. Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom,
Uram, igaz hittel jelenléted megvallom.
E szent hitben tarts meg, szent színedet add meg
égben egykor meglátnom!

4. Váltságomnak ára, lankadt szívem ereje,
szegény, bűnös lelkem megtisztító fürdője,
szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója,
üdvösségem záloga!


Ó, Nagyasszony

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Istenünk, magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát. Esdve kérünk, hogy Szűz Mária anyai oltalma alatt Egyházad az evangélium jó hírével minden nemzetet megszenteljen, és a Szentlélek kiárasztásával az egész földkerekséget betöltse. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

MAGYAR HIMNUSZ

Sz: Kölcsey F., D.: Erkel F.

SZENTSÉGKITÉTEL

Pangue, lingua

Sz.: Aquinói Szent Tamás

KÖRMENETI ÉNEKEK

Győzelemtől énekeljen

Sz.: Bangha B. D.: Koudela G.

2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
a keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága Vér,
áldozat az Isten-Bárány, Krisztus Teste a kenyér.
R) Krisztus, kenyér, s bor színében...

3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
a szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk!
R) Krisztus, kenyér s bor színében...

4. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga!
R) Krisztus, kenyér s bor színében...


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia az ÖRÖM forrása

Urunk, Jézus, te vagy az öröm forrása.

Jézus, te azt mondtad, azért jöttél, hogy életünk legyen és bőségben legyen (vö. Jn 10,10). Arra hívsz, hogy fogadjunk be téged az életünkbe, és maradjunk meg a te szeretetedben (vö. Jn 15,9). Ha benned maradunk, megszívleljük szavaidat és megtartjuk rendelkezéseidet, növekedni fog bennünk az öröm. Hiszen arra vágysz, hogy a te isteni örömöd legyen bennünk, és így a mi örömünk teljes legyen (vö. Jn 15,9–11).

Jézus, örömünk forrása, add nekünk a te örömödet!

Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Ez nagy szentség valóban,
ezt imádjuk mindnyájan,
melyet Jézus nekünk hagyott
testamentomban.

Jelen van itt Test és Vér,
minden kinccsel ez felér.
Ha elhagyjuk vétkeinket,
minden jót ígér.

Állj mellettünk, nagy Isten,
titkos kenyér színében!
Légy irgalmas, és meghallgass
minden ínségben!


Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht,
Christus meine Zuversicht,
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht,
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht.


1. Ó, Jézus, emlékezni rád
a szívnek szent örömet ád,
de minden méznél édesebb
szívünkben bírni tégedet.

2. Nincs szó a földön kedvesebb,
nincs dallam zengőbb, édesebb,
gondolni szebbet nem lehet,
mint, Jézus, édes szent neved.

3. Bűnbánó nálad lel reményt,
könyörgő szív jótéteményt,
ha keresünk, itt jársz velünk,
hát még mi vár, ha föllelünk!

4. A nyelv azt nem mondhatja ki,
betű ki nem fejezheti,
csak aki érzi, tudja azt,
Jézust szeretni mily malaszt.

5. Te légy, ó, Jézus, örömünk,
mennyekben gazdag örökünk,
te adj az égben koronát
most és örök időkön át!


Eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár,
vágyom, hogy érints lelkeddel, hogy múljék, ami fáj.
Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan, szelíden hívsz,
és mi társaid leszünk örökké,
hol boldog dalát zengi minden szív.

R.: Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké,
örömmel mondok hálát a világon mindenért.

Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel,
és egy új életnek boldogsága érző szívre lel.
Én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan, szelíden hívsz,
és mi társaid leszünk örökké,
hol boldog dalát zengi minden szív.

R.: Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké,
örömmel mondok hálát a világon mindenért.


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia a JÓSÁG forrása

Urunk, Jézus, te vagy a jóság forrása.

Jézus, te azt ígérted nekünk, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott leszel köztük (Mt 18,20), és velünk maradsz a világ végéig (Mt 28,20). Mi most összejöttünk a te nevedben, hogy kifejezzük hitünket benned és jóságodban. Jézus, te jóságos jelenléteddel betöltöd életünket és azt kéred tőlünk, hogy jótetteinkkel hirdessük a te szerető jóságodat.

Jézus, jóság forrása, áraszd ránk a te jóságodat!


Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Az Úristent magasztalom,
jó voltáról gondolkodom,
irgalmához folyamodom,
mert meghallgat, azt jól tudom.

Csodálatos tetteiről,
szabadító erejéről,
emlékezem jó voltáról,
bizodalmat veszek abból.

Mert ő erős hatalommal,
dicsőséges szent jobbjával
az ő népét megmentette,
fogságából kivezette.


Alleluja, alleluja, alleluja!

Zengd velünk: örökké jó az Úr,
énekeld szeretetét!
Izrael háza is mondja hát:
zengje hát nagy örömét!

Alleluja, alleluja, alleluja!

Ő az én teremtő Istenem,
Istenem, ki nem hagy el,
benne én ujjongva járhatok,
élhetek a tenyerén!

Alleluja, alleluja, alleluja!

Az Úr velünk, ki lehet ellenünk,
rettegést nem ismerünk.
Jobb az Úr ereje énnekem,
jobb is, mint az emberé!

Alleluja, alleluja, alleluja!


Bonum est confidere in Domino,
Bonum sperare in Domino.


Szent vagy, Uram, szent vagy!
Minden fölött szent vagy,
Jézus, kenyér színében,
az Oltáriszentségben!

Térdet, fejet hajtok,
néked áldást mondok.
Hiszem, itt vagy valóban
e nagy Szakramentomban!

Tebenned remélek,
szívemből szeretlek.
Készebb vagyok meghalni,
mint téged megbántani!


Ó, Jézus, áldott legyél, áldott legyél,
mindörökké áldott legyél, áldott legyél,
amíg csak élek, dicsérlek én, dicsérlek én,
mindörökké, mindörökké áldott legyél!

Ó, Jézus, mindenki áldjon, Uram,
minden ember dicsérjen téged.
Dicsérjék neved a földön,
dicsérjék neved a mennyben,
minden ember néked zengjen
dicsőítő, szent éneket!


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia a BÉKESSÉG forrása

Urunk, Jézus, te vagy a tékesség forrása.

Jézus, te azt mondtad nekünk, hogy a békédet hagyod ránk. Olyan békét adsz nekünk, amit a világ nem adhat, és ezért el sem vehet tőlünk (vö. Jn 14,27). Add, hogy általa a megbocsátás és kiengesztelődés embereivé váljunk, olyan tanítványokká, akik képesek hidakat építeni népek, nemzetiségek, kultúrák között.

Jézus, békesség forrása, tölts el minket a te békéddel!


Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Jézusomnak Szívén megnyugodni jó;
elmerülni benne: csendes, tiszta tó.
Földi bútól-bajtól Szíved enyhülést ad,
tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt, vigad.

Jézusom Szent Szívét lándzsa döfte át,
megnyitotta nékünk drága oldalát.
Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk,
a szenvedés ott nem sajog, őbenne örvendünk!

Jézus áldott Szíve: Isten temploma,
irgalomnak háza, mennynek ajtaja.
Benne vannak rejtve mind a szép erények,
a bölcsességnek kincsei, az Isten titkai.


Tápláló szent Kenyér,
tápláló drága Vér,
betölti szívemet a Végtelen.

Békémnek záloga,
lelkemnek otthona,
formáld át életem,
légy velem!


Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.


Békesség legyen velünk,
itt van Jézus köztünk.
Békesség, békesség legyen velünk.


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia a TÜRELEM forrása

Urunk, Jézus, te vagy a türelem forrása.

Azt mondtad magadról, hogy te út, igazság és élet vagy (vö. Jn 14,6). Add, hogy ezt felgyorsult világunkban se tévesszük szem elől, és tölts el bennünket a te isteni türelmeddel, hogy minden élethelyzetünkben jelenlétedben maradhassunk. Támogass, hogy érdeklődő nyitottsággal járjuk az élet útját! Bátoríts, hogy elkötelezetten keressük az igazságot! Segíts, hogy döntéseink és tetteink az élet szolgálatára legyenek! Add, hogy a te utadon járjunk, a te igazságodat hirdessük, és életünk a te életedben bontakozzon ki.

Jézus, türelem forrása, add nekünk a türelem ajándékát!


Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Üdvöz légy, Krisztusnak drága Szent Teste!
Áldott légy, Jézusnak piros Szent Vére!
R.: Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség,
angyali drága vendégség!

Üdvöz légy, nagy Szentség, élet adója,
mi bűnös lelkünknek megorvoslója!
R.: Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség,
angyali drága vendégség!

Üdvöz légy, nagy Szentség, világ váltsága,
emberi nemzetnek fő boldogsága!
R.: Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség,
angyali drága vendégség!


Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál!
Ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök!
Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni fogunk!
Ha vele együtt tűrünk, vele uralomra jutunk!


R.: Lelkem, áldd az Urat, áldd az Urat,
egyedül őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, őt dicsérd!
A lelkem csak téged áld.

Egy új nap kél és már ébred minden,
itt az idő, hogy áldjalak,
és bármi ér, bármit rejt az út előttem,
hadd zengjek este is majd hálával!

R.: Lelkem, áldd az Urat...

Kegyelmed nagy és a türelmed hosszú,
szerelmed mély és az égig ér,
nem szűnök énekelni jóságodról,
tízezer okom van, hogy zengjek még.

R.: Lelkem, áldd az Urat...

És egy nap majd ez a test elgyengül,
erőm elhagy, utam véget ér,
de a lelkem mégis téged áld vég nélkül,
tízezer évig és mindörökké.

R.: Lelkem, áldd az Urat...

A lelkem csak téged áld,
a lelkem csak téged áld.


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia a REMÉNY forrása

Urunk, Jézus, te vagy a remény forrása.

Jézus, te az örök élettel ajándékozol meg bennünket. Benned bízva reméljük, hogy földi életünk az örökkévalóságba kapcsolódik, és a tőled kapott örök életünk már most megkezdődött. Jézus, te képes vagy rá, hogy maradandó értékké alakítsd jóra irányuló, mulandó törekvéseinket. Együtt akarunk működni a te kegyelmeddel. Hiszen te azért jöttél, hogy senki ne vesszen el azok közül, akik hisznek benned, hanem általad örök életük legyen (vö. Jn 3,16). Segíts minket, hogy a reményben derűsek, a megpróbáltatások idején béketűrők, imádságainkban és a hozzád való ragaszkodásban pedig állhatatosak legyünk (vö. Róm 12,12)!

Jézus, remény forrása, részesíts bennünket a te reményedben!


Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Itt jelen vagyon az Istennek Fia,
itt jelen vagyon feláldozott Bárány,
itt jelen vagyon erős, igaz Isten:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk,
itt jelen vagyon a mi közbenjárónk,
itt jelen vagyon vigasztaló társunk:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet,
itt jelen vagyon a mennyei fölség,
itt jelen vagyon fényes világosság:
a Jézus Krisztus.


Confitemini Domino,
Quoniam bonus.
Confitemini Domino,
Alleluia.


Uram, tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
közelséged, ó, mily jó énnékem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
úgy kívánlak téged, Istenem.

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,
ajkam beszéli a te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,
nagyon szeretlek téged, Jézusom.


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia a HIT forrása

Urunk, Jézus, te vagy a hit forrása.

Jézus, te azt mondtad, hogy aki hisz benned, annak a szívéből élő víz folyói fakadnak (Jn 7,38). Hiszünk, Urunk, és kérjük tőled, hogy növeld a hitünket (Lk 17,5), hogy higgyünk benned és higgyünk abban, amit ránk bíztál. Higgyünk a te Szentlelked tevékeny erejében, amely általunk kíván munkálkodni ebben a világban. Legyen buzgó a hitünk, hogy jó cselekedeteink láttán sokak vigasztalást, támogatást kapjanak, és életük megújuljon.

Jézus, hit forrása, növeld hitünket!


Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc verbo Veritatis verius.

Imádlak áhítattal, Isten, rejtelem,
aki e jelekben titkon vagy jelen.
Néked szívem-lelkem átadja magát,
mert téged szemlélve elveszti magát.

Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
igéd igazánál mi van igazabb?!


Nada te turbe,
nada te espante.
Quien a Dios tiene
nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante.
Solo Dios basta.


Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol nélküled elsüllyedek.
Ebben megtalállak téged,
a mélységben megtart hitem.

Nagy neved hívom én, és felnézek a vizek fölé,
ott látlak én, a lelkem benned megpihen.
Enyém vagy, és én tied.

A mélységnél nagyobb kegyelmed,
mely elvezet és tart engem.
Ha elbuknék és nagyon félnék,
te nem hagysz el, és nem inogsz meg.

Nagy neved hívom én, és felnézek a vizek fölé,
ott látlak én, a lelkem benned megpihen.
Enyém vagy, és én tied.

Lélek, add, hogy benned teljesen megbízzak,
a vízen bátran veled járjak, bárhová hívsz, menjek.
Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni,
taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.

Nagy neved hívom én, és felnézek a vizek fölé,
ott látlak én, a lelkem benned megpihen.
Enyém vagy, és én tied.


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia a HûSÉG forrása

Urunk, Jézus, te vagy a hűség forrása.

Jézus, te megígérted nekünk, hogy velünk maradsz a világ végéig (Mt 28,20). És íme, itt vagy közöttünk az Oltáriszentségben a kenyér színe alatt. Istenünk, te igent mondtál a mi életünkre, és soha nem vonod vissza jóságodat. Te hűséges vagy hozzánk. Köszönjük a te mérhetetlen, örök hűségedet. Segíts bennünket, hogy hűségesen kitartsunk melletted és tanításodban mások javára.

Jézus, hűség forrása, részesíts bennünket a te hűségedben!


Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Áldjad, ember, e nagy jódat,
kenyérszínben Megváltódat!
Itt jelen van Szent Testével édes Jézus,
jelen vagyon Szent Vérével áldott Jézus.

Itt az Isten gazdagsága,
bűnös lelkek nagy váltsága,
minden jónak nagy bősége, édes Jézus,
gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.

Itt az égnek megnyitója,
kegyelemnek meghozója,
egész világ drága díja, édes Jézus,
az Istennek örök Fia, áldott Jézus.


Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,
mert az ő irgalma soha véget nem ér.
Újjáéled reggelre, minden reggelre,
nagy a te hűséged, ó, Uram, nagy a te hűséged.


Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia.


R) Jesus Christ, you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluja.

1. Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te
vivremo in te per sempre.

2. En el gozo caminaremos
Trayendo tu evangelio,
Testimonios de caridad
Hijos de Dios en el mundo. R)

3. Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te
vivremo in te per sempre.

4 Tu nous rassembles dans l´unité
Réunis dans ton grand amour
Devant toi dans la joie
Nous chanterons ta gloire. R)


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia a SZERETET forrása

Urunk, Jézus, te vagy a szeretet forrása.

Azt mondtad, senki nem szeret jobban annál, mint aki életét adja barátaiért (vö. Jn 15,13). Te olyan Isten vagy és olyan barát, aki életedet adtad értünk. Személyesen fordulsz mindegyikünk felé. Ismered szívünk legmélyebb vágyait, és be akarod tölteni azokat. Arra hívsz minket, hogy megismerjünk téged, és megmaradjunk a te szeretetedben (vö. Jn 15,9). Bátorítasz, hogy szeressünk nagylelkűen és tettetés nélkül (vö. Róm 12,9). Segíts, hogy találékonyak legyünk a szeretetben, és egyre inkább úgy szeressük egymást, ahogy te szerettél minket (Jn 13,34).

Jézus, szeretet forrása, áraszd ki ránk a te szeretetedet!


Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Zálogát adtad, ó, Jézus, örök szeretetednek,
rendelvén e nagy szentséđget és adván tieidnek:
hogy teveled egyesüljünk, s téged viszontszeressünk.
Örök hála és imádás légyen azért nevednek!

Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat
és ellened elkövetett sok hálátlanságunkat.
Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál
eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.


Mert tudom, semmi nem szakíthat el
az én Uram szerelmétől.
Sem élet, sem halál nem választ el,
sem ma, sem holnap.
Mert az angyalok visznek őhozzá,
s a pokol erői sem állítnak meg.
Nem számít, ha hegytetőn állok meg,
vagy a sík tenger partján,
mert az Úr alkotta mindezt,
és minden az övé.

És tudom, semmi nem szakíthat el
az én Uram szerelmétől.


Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.


Christus vincit,
Christus regnat,
Christus, Christus imperat.


KÖRMENETI ELMÉLKEDÉS

Az Eucharisztia az IRGALOM forrása

Urunk, Jézus, te vagy az irgalom forrása.

Jézus, te szelíd vagy és alázatos szívű. Abban áll a te irgalmad, hogy megelőző szeretettel elénk sietsz, együttérzel velünk, és képes vagy szabaddá tenni bennünket bűneinktől és a minket fogva tartó függőségektől. Ezért semmi nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől, amiben Jézus, általad részesedünk. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket a te irgalmas szeretetedtől (vö. Róm 8,38–39). Add, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedetei által mi is közvetítői legyünk a te irgalmas szeretetednek.

Jézus, irgalom forrása, részesíts bennünket a te irgalmadban!


Körmeneti énekek

Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben
minden népet s nemzetet.

Christ has given us Salvation
In the form of bread and wine,
In Your peace, let every nation
Share this Sacrament Divine.


Imádlak, nagy Istenség,
Test s Vér, titkos mély Szentség,
leborulva.

Itt van Isten s emberség,
véghetetlen nagy Fölség
föláldozva.

Üdvöz légy, te szent manna,
ennél többet ki adna,
nincs mód benne!

Ez az égi nagy Jóság,
a teljes Szentháromság
nagy kegyelme.


Misericordes sicut Pater!

Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius
ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius

conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i Suoi figli
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater!

Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne
in aeternum misericordia eius
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater!

Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius
da Lui confortati, offriamo conforto
in aeternum misericordia eius
l’amore spera e tutto sopporta
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater!

Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno
in aeternum misericordia eius
gioia e perdono nel cuore dei piccoli
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius

Misericordes sicut Pater!


Áldom szent neved a mézzel folyó földeken,
hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet.
Áldom szent neved, ha az út a pusztán át vezet,
a száraz, kietlen földeken áldom nevedet.

Minden áldást dicséretté formál szívem,
s ha körülzár a sötétség, azt mondom:
áldott legyen az Úr neve,
áldom nevedet,
áldott legyen az Úr neve,
áldott legyen hatalmas neved!

Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy,
ha napfényes az életem, áldom nevedet.
Áldom szent neved akkor is, ha szenvedek,
bár könnyek között álmodom, áldom nevedet.

Minden áldást dicséretté formál szívem,
s ha körülzár a sötétség, azt mondom:
áldott legyen az Úr neve,
áldom nevedet,
áldott legyen az Úr neve,
áldott legyen hatalmas neved!

Áldott legyen az Úr neve,
áldom nevedet,
áldott legyen az Úr neve,
áldott legyen hatalmas neved!

Te adsz és elveszel,
te adsz és elveszel,
a szívem így felel,
hogy áldom szent neved.

Áldott legyen az Úr neve,
áldom nevedet,
áldott legyen az Úr neve,
áldott legyen hatalmas neved!


1. Égből szállott szent Kenyér,
értünk ontott drága Vér:
hittel áldunk és imádunk,
bár az elme föl nem ér.

2. Véghetetlen Istenség,
szerető nagy kegyesség!
Az oltáron velünk áldjon
tégedet a föld s az ég!

3. Ó, mennyei seregek,
velünk egyesüljetek!
Tiszta lelkek, az Istennek
irgalmáról zengjetek!

4. Nap, hold s fényes csillagok,
imádságra gyúljatok!
Hitünk fénye őt dicsérje,
kit ragyogva áldotok.

5. Legyen egy szív, egy lélek
azokban, kik dicsérnek;
ó, nagy Isten, e szentségben
nyerjék meg, mit remélnek!

6. Reménységünk csak te vagy,
Jézus, kérünk, el ne hagyj!
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk,
országodba befogadj!


Misericordias Domini, in aeternum cantabo.


SZENTSÉGI ÁLDÁS

A Hősök terére érkezve az Oltáriszentséget az oltárra teszik, megtömjénezik, közben éneklik a Tantum ergo himnuszt latinul.

A celebráns elimádkozza vagy énekli a szentségi könyörgést:

Panem de caelo praestitísti eis.
– Omne delectaméntum in se habéntem.

Oremus! Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. – Amen.

A celebráns áldást ad, majd letérdelve imádkozza:

Engesztelésül a káromkodásokért és istentelen beszédekért:

Áldott legyen az Isten!

– Áldott legyen az Isten!

(A hívek megismétlik a fohászokat.)

Áldott legyen szent Neve!
– Áldott legyen szent Neve!

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
– Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!

Áldott legyen Jézus szent Neve!
– Áldott legyen Jézus szent Neve!

Áldott legyen Jézus szentséges Szíve!
– Áldott legyen Jézus szentséges Szíve!

Áldott legyen Jézus drága Vére!
– Áldott legyen Jézus drága Vére!

Áldott legyen Jézus az Oltáriszentségben!
– Áldott legyen Jézus az Oltáriszentségben!

Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
– Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!

Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja, Mária!
– Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja, Mária!

Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása!
– Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása!

Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele!
– Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele!

Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
– Áldott legyen Szűz Mária szent neve!

Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese!
– Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese!

Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben! Ámen.
– Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben! Ámen.

Majd az Oltáriszentséget őrzési helyére viszik.

ZÁRÓÉNEK

Boldogasszony Anyánk (ÉE 234)

Sz.: Szoszna D. gyűjt., D.: Bogisich M. szerint

2. Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
R) Magyarországról...

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
anyai palástod fordítsd oltalmunkra!
R) Magyarországról...

4. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
R) Magyarországról...

5. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
a te Szent Fiadnak, Szentlélek mátkádnak!
R) Magyarországról...