Laudes - Péntek, szeptember 10.

Szeptember 10., péntek
Köznap

BEVEZETŐ VERS (Zsolt 69,2)


Istenem, hallgass hívásomra! – Uram, siess segítségemre!
Dic­sőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
mi­kép­pen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Alleluja.


HIMNUSZ

Szándékod rejtett titkait
Dalolja néma éjszaka,
Irgalmad fényes útjait
Tündöklő nappal hirdeti.

Ámulva nézzük sok csodád
– Elfárad elme, szó akad –,
Hallgatni mégse tud szívünk:
Szerelmed ég benn lángolón.

Csendüljön szívünk éneke,
Teremtő jó Atyánk, neked!
Te földi bajban enyhülést
S örök jutalmat bőven adsz.

Szívünket vágya készteti,
De gyönge testünk visszatart:
Az úton, mely hozzád vezet,
Vezérünk légy, ó, Jézusunk!

Atyának s véle egyszülött
Fiának, s Lélek, néked is,
Örökkön élő Istenünk:
Dicsőség, hála, tisztelet! Ámen.

ZSOLTÁROZÁS

1. ant.: Zsolt 50,3.11

(50. zsoltár)

Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz! – Lk 18,13

Könyörülj rajtam irgalmadban, Istenem, *
töröld le gonoszságomat nagy jóságod szerint!

Teljességgel moss meg bűnömtől engem, *
vétkeimtől tisztíts meg engem!

Mert elismerem vétkemet, *
előttem van bűnöm szüntelen.

Egyedül ellened vétkeztem, *
színed előtt gonoszat tettem.

Ám te végzésedben igaz vagy, *
és igazságos, amikor ítélsz.

Íme vétekben jöttem a világra, *
anyám bűnben fogant engem.

Ám te az igaz szívet szereted, *
bölcsességedet föltárod nékem.

Hints meg izsóppal és tiszta leszek, *
moss meg és a hónál fehérebb leszek!

Add hallanom a vígság és öröm szavát, *
hadd ujjongjanak megtört csontjaim!

Fordítsd el bűneimtől arcodat, *
töröld el minden vétkemet!

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, *
újítsd meg bensőmben az erős lelket!

Ne taszíts el színed elől, *
ne vond meg tőlem szent Lelkedet!

Add vissza üdvösséged örömét, *
tégy erőssé engem készséges lélekkel!

Megtanítom a bűnösöket minden utadra, *
az istentelenek hozzád térnek.

Szabadíts meg a vérontás bűnétől, Isten, megmentő Istenem, *
és igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem!

Nyisd meg ajkamat, Uram, *
és szám hirdeti dicséreted!

Mert véres áldozatban nem leled kedved, *
égő áldozatban sem telnék örömed.

Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes lélek, *
nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szívet.

Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal, *
építsd fel Jeruzsálem falait!

Akkor majd kedves lesz előtted az igaz áldozat, †
az égő és a teljes áldozat, *
akkor majd állatokat hoznak oltárodra.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek.

Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön örökké. Ámen..

1. ant.: Könyörülj rajtam, Uram, Istenem, és töröld el minden vétkem!

2. ant.: Bár 3,2.6

(Kantikum – Jer 14,17–21)

Közel van az Isten országa: Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15)

Szemem könnyeket ont éjjel-nappal, *
és nem tud csillapodni.

Mert nagy csapás sújtotta népem szűz leányát, *
szerfölött nagy csapás.

Ha kimegyek a mezőre, *
íme, ott karddal megöltek hevernek;

Ha bemegyek a városba, *
íme, éhségtől elgyengült embereket találok.

A pap és a próféta * ismeretlen országba távozott.

Vajon végleg elvetetted Júdát, *
vagy megutálta lelked Siont?

Miért vertél meg minket annyira, *
hogy nincsen számunkra gyógyulás?

A békét vártuk, de nem jött semmi jó, *
a gyógyulás idejét, és íme itt a rettegés.

Elismerjük, Urunk, hogy gonoszat tettünk, *
miként atyáink, vétkeztünk ellened.

Ne adj minket gyalázatra nevedért, *
és ne érje szégyen dicsőséged trónját!

Emlékezz, és fordítsd el haragod, *
ne bontsd fel velünk kötött szövetséged!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.

Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön örökké. Ámen.

2. ant.: Könyörülj, Urunk, rajtunk, mert vétkeztünk ellened, és mi dicsőítünk, Istenünk, téged.

3. ant.: Zsolt 147,27.28

(99. zsoltár)

Isten parancsolja, hogy győzelmi éneket énekeljenek a megváltottak (Szt. Atanáz).

Örvendjetek az Úrban, minden földek, *
szolgáljatok az Úrnak vigassággal!

Ujjongással járuljatok eléje, *
tudjátok meg, az Úr az Istenünk!

Ő alkotott bennünket, az övé vagyunk, *
legelőjének nyája és népe vagyunk.

Háladallal jöjjetek házába, *
templomába magasztaló énekkel!

Magasztaljátok őt és áldjátok nevét! †
Jóságos az Úr és irgalma megmarad, *
és hűsége nemzedékről nemzedékre.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek.

Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön örökké. Ámen.

3. ant.: Az Úr az Istenünk, fényessége ragyog fölöttünk. Iste­nem, néked hálát adok, magyasztallak, én Istenem, téged.

RÖVID OLVASMÁNY (2Kor 12,9b–10)

A legszívesebben a gyengeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

HOMÍLIA

RÖVID VÁLASZOS ÉNEK (Zsolt 142,10–11)

EVANGÉLIUMI KANTIKUM (Lk 1,68–79)

Ant.: Lk 1,68–69

Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, *
mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.

Erős szabadítót támasztott nékünk *
szolgájának, Dávidnak házából.

Amint szólott a szentek ajkával, *
ősidők óta a próféták szavával:

Megszabadít az ellenség kezéből, *
mindazoktól, akik gyűlölnek minket.

Irgalmas lesz atyáink iránt, *
szent esküjét el nem felejti,

A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, *
hogy amit ígért, megadja nékünk;

Hogy megszabadulva az ellenség kezéből *
félelem nélkül szolgáljunk néki,

Szentségben és igazságban színe előtt *
életünk minden napján.

Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, *
mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.

Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, *
hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük

Istenünk mélységes irgalma által, *
amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,

Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában
és sötétben élnek, *
és vezérelje lépteinket a békesség útjára.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak *
és Szentlélek Istennek,

Miképpen kezdetben, most és mindenkor *
és mindörökkön örökké. Ámen.

Ant.: Az Úr, Izrael Istene meglátogatta népét. Erős szabadítót támasztott nékünk szolgájának, Dávidnak házából.

FOHÁSZOK

Emeljük szemünket Krisztushoz, aki megszületett, meghalt és föltámadt népéért. Bizalommal kérjük őt:

Áldott vagy, Jézusunk, Megváltónk, aki vállaltad a szenvedést és a kínhalált
– s megváltottál minket véreddel!

Kyrie, eleison. – Christe, eleison...

Te az örök életre szökellő vízforrást ígértél nekünk
– áraszd ki Lelkedet minden emberre!

Kyrie, eleison. – Christe, eleison...

Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék az evangéliumot
– segítsd őket, hogy a népek meglássák a kereszt győzelmét!

Kyrie, eleison. – Christe, eleison...

Te keresztedben részesítesz minden szenvedő embert
– add meg mindnyájunknak a lelki erősség erényét!

Kyrie, eleison. – Christe, eleison...


Üd­vö­zí­tőnk pa­ran­csá­ra és is­teni ta­ní­tá­sa sze­rint így imád­ko­zunk:
Mi Atyánk, aki a men­­nyek­ben vagy, szen­tel­tes­sék meg a te ne­ved; jöj­jön el a te or­szá­god; le­gyen meg a te aka­ra­tod, amint a menny­ben, úgy a föl­dön is. Min­den­na­pi ke­nye­rün­ket add meg ne­künk ma; és bo­csásd meg vét­ke­in­ket, mi­kép­pen mi is meg­bo­csá­tunk az el­le­nünk vét­ke­zők­nek; és ne vígy min­ket kí­sér­tés­be; de sza­ba­díts meg a go­nosz­tól.


KÖNYÖRGÉS

Mindenható Atyánk, hatolj be érzéseink világába, hogy parancsaid világosságánál járva mindig téged kövessünk mint vezérünket és fejedelmünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. – Ámen.

ÁLDÁS

– Dóminus vóbiscum. – Et cum spíritu tuo.

Exhortamini invicem, idem sapite, pacem habete, et Deus dilectionis et pacis erit vobiscum. – Amen.

Benedicat vos omnipotens Deus, † Pater, et † Filius, et † Spiritus Sanctus. – Amen.


– Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
Buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők, éljetek békében, akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene! – Ámen.
És a mindenható Istennek, az † Atyának, a † Fiúnak és a † Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké! – Ámen.