Statio Orbis - Zárómise - Vasárnap, szeptember 12.

Évközi 24. vasárnap

2021. szeptember 12.

Zárómise – Statio Orbis – Hôsök tere

GYÜLEKEZŐÉNEKEK

Harmat A.: 150. zsoltár (kórus)


M. Frisina: Jesus Christ, You Are My Life (kórus)


Ács D.: Világ, borulj térdre

Sz.: Ács D., D.: Ács D.

2. Jézus az oltáron így szól hozzátok:
„Jertek hozzám mind, kik elfáradtatok!
Vedd magadra igámat,
tanulj tőlem irgalmat,
s lelked talál nyugodalmat.”

R) Ízleld és lásd...

3. Uram, oltárodnál hozzád járulok,
bűnbánó lélekkel eléd borulok.
Élő víznek forrása,
bűneinknek váltsága,
egész világ drága díja!

R) Ízleld és lásd…

4. Nemzetek Királya, adj nekünk békét!
Tartsd meg magyar népünk hitét, reményét!
Vállalom a keresztem,
te vagy, Uram, reményem,
ne hagyj soha szégyent érnem!

R) Ízleld és lásd…

5. Világ Teremtője, irgalmazz nekünk!
Világ Üdvössége, kegyelmezz nekünk!
Vigasztaló Léleknek,
Szentháromság Istennek
felajánljuk életünket!

R) Ízleld és lásd…


Kodály Z.: A 114. genfi zsoltár (kórus)


Örvendezve ünnepeljünk

Sz.: Fábry K., D.: Fábry K., Sapszon F.

2. Istenünket magasztaljuk, leborulva őt imádjuk,
aki értünk emberré lett, hogy megmentse lelkünket. R)

3. Jézus, minket úgy szerettél: a halálon úrrá lettél.
Add, hogy véled eggyé váljunk, téged híven szolgáljunk! R)

4. Hisszük, Jézus, hogy jelen vagy kenyér és bor színe alatt.
Önmagadat adtad nékünk, hogy általad élhessünk. R)

5. Jézus, kérünk, áldj meg minket, óvjad, védjed nemzetünket!
Bátor hittel, benned bízva hadd hirdessük mindnyájan: R)


Liszt F.: Tu es Petrus (kórus)


BEVEZETŐ SZERTARTÁS

BEVONULÁSI ÉNEK

Christus vincit

KEZDŐÉNEK

Vö. Sir 36,18

KÖSZÖNTÉS

Az Atya, a Fiú † és a Szent­lé­lek ne­vé­ben. – Ámen.

Békesség veletek. – És a te lel­ked­del.


In nómine Patris, et Fílii † et Spíritus Sancti. – Amen.
Pax vobis. – Et cum spíritu tuo.


Őeminenciája Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek köszönti a Szentatyát.

Diakónus: Az ünnepi szentmise végén pápai áldást kapunk, mely a megváltó Krisztusban megvalósuló szentek közösségének lelki javaiból merítve teljes búcsúban részesít minket a bűnökért járó minden büntetés elengedésével. Valljuk meg tehát vétkeinket, és alázkodjunk meg Isten hatalmas keze alatt, hogy látogatásának idején felmagasztaljon minket.

BŰNBÁNATI CSELEKMÉNY

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

Rövid csend.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.


Confíteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.


A boldogságos, mindenkor Szűz Mária, Szent Péter és Pál apostolok és minden szentek érdemeiért és közbenjárására adja meg nektek a mindenható és irgalmas Isten a kegyelmi időt az őszinte és gyümölcsöző bűnbánatra, a szívetek folytonos megtérését, az életetek megújítását, a jótettekben való kitartást; bocsássa meg bűneiteket, és vezessen el az örök életre. – Ámen.

URAM, IRGALMAZZ!

(Missa de Angelis)


Uram, ir­gal­mazz! – Uram, ir­gal­mazz!
Krisz­tus, ke­gyel­mezz! – Krisz­tus, ke­gyel­mezz!
Uram, ir­gal­mazz! – Uram, ir­gal­mazz!


DICSŐSÉG

(Missa de Angelis)

S. Strohbach – Harmath, D.: Missa de Angelis


Dicsőség a ma­gas­ság­ban Is­ten­nek, és a föl­dön bé­kes­ség a jó­aka­ra­tú em­be­rek­nek. Di­cső­í­tünk té­ged, ál­dunk té­ged, imá­dunk té­ged, ma­gasz­ta­lunk té­ged, há­lát adunk ne­ked nagy di­cső­sé­ge­dért, Urunk és Is­te­nünk, men­­nyei Ki­rály, min­den­ha­tó Atya­is­ten. Urunk, Jé­zus Krisz­tus, egy­szü­lött Fiú, Urunk és Is­te­nünk, Is­ten Bá­rá­nya, az Atyá­nak Fia, te el­ve­szed a vi­lág bű­ne­it, ir­gal­mazz ne­künk; te el­ve­szed a vi­lág bű­ne­it, hall­gasd meg kö­nyör­gé­sün­ket! Te az Atya jobb­ján ülsz, ir­gal­mazz ne­künk! Mert egye­dül te vagy a Szen­t, te vagy az Úr, te vagy az egyet­len Föl­ség, Jé­zus Krisz­tus, a Szent­lé­lek­kel együt­t, az Atya­is­ten di­cső­sé­gé­ben. Ámen.


KÖNYÖRGÉS

Mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA

OLVASMÁNY

Iz 50,5–9a

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből.

A megígért Megváltó: Isten szolgája, a fájdalmak férfija.
Szenvedése végül diadalt arat.

Prófétája által a Megváltó így beszél:

„Isten, az Úr megnyitotta fülemet. Én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odafordítottam azoknak, akik vertek, arcomat pedig azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki szállhat velem perbe? Álljunk ki együtt! Ki az ellenfelem? Jöjjön ide hozzám! Isten, az Úr segítségemre siet. Ki ítélhetne el?”

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.


Verbum Domini. – Deo gratias.


VÁLASZOS ZSOLTÁR

114,1–2. 3–4. 5–6. 8–9

Válasz: Taizé: Misericordias Domini (Zsolt 89,2)

Az Urat nagyon szeretem, *
mert könyörgésem szavát meghallgatta.
Fülét hozzám fordította, * amely napon hozzá kiáltottam.
– Misericordias Domini...

A halál kötelékei körülfontak, *
elértek engem az alvilág gyötrelmei.
Szorongatás és fájdalom fogott el, †
ámde az Úr nevét kiáltottam: *
„Uram, mentsd meg az életemet.”
– Misericordias Domini...

Az Úr jóságos és igazságos, *
irgalmas a mi Istenünk.
Az Úr oltalmába fogadja a kicsinyeket; *
nyomorult voltam, de ő megmentett.
– Misericordias Domini...

Lelkemet a haláltól megmentette, *
szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól.
Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
– Misericordias Domini...

SZENTLECKE

Jak 2,14–18

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből.

A hit, ha tettei nincsenek, mit sem használ.

Testvéreim! Mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája és nem volna meg a mindennapi tápláléka, és egyiktek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna?

Ugyanígy a hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog. Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked hitemet.

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.


Verbum Domini. – Deo gratias.


ALLELUJA

(Werner A.: Alleluja – kórus)

Nincs másban dicsekvésem, mint az Úr keresztjében, † általa a világ megfeszíttetett számomra, * és én a világ számára. Alleluja.

Gal 6,14

EVANGÉLIUM

Mk 8,27–35

Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből.
– Dicsőség neked, Istenünk.


Dominus vobiscum. – Et cum spiritu tuo.
Lectio sancti † Evangelii secundum Marcum.
– Gloria tibi, Domine.


A Messiás hivatása, hogy önként vállalt szenvedésével váltsa meg a világot.

Abban az időben:

Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Út­közben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.


Verbum Domini. – Laus tibi, Christe.


HOMÍLIA

HITVALLÁS

(Credo III)

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.


HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Szentatya: Testvérek, megváltásunk titkainak megünneplésére gyűltünk össze. Kérjük a mindenható Istent, hogy minden igaz élet és áldás e forrásainál az egész világ megújuljon.


Omnes huc convénimus, fratres caríssimi, ad Redemptiónis nostræ recolénda mystéria; rogémus ergo Deum omnipoténtem, ut mundus univérsus his totíus benedictiónis et vitæ fóntibus irrigétur.


Lektor: 1. Add meg Ferenc pápának és Egyházad pásztorainak, hogy a lelkek üdvösségéért türelmesen hordozzák kötelességük keresztjét! – Te rogámus, audi nos!
2. Add, hogy a népek felelős vezetői az igazságtalanság és a nyomor megszüntetésén fáradozzanak!
– Te rogámus, audi nos!
3. Add, hogy a betegek a maguk és mások örök boldogságáért készségesen vállalják szenvedésüket!
– Te rogámus, audi nos!
4. Add, hogy egyikünk se zúgolódjék életének keresztje miatt, hanem ismerjük fel benne szent akaratodat!
– Te rogámus, audi nos!
5. Add, hogy segítsük embertársainkat kereszthordozásukban az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával!
– Te rogámus, audi nos!

Szentatya: Istenünk, mennyei Atyánk, segítsd népedet, hogy nagylelkűségedből elnyerhesse mindazt, aminek hittel való kérésére Te magad indítod. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.


Adsit, Dómine, quǽsumus, propitiátio tua pópulo supplicánti, ut, quod te inspiránte fidéliter éxpetit, tua céleri largitáte percípiat. Per Christum Dóminum nostrum. – Amen.


AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA

AZ ADOMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

FELAJÁNLÁSI ÉNEK

Kodály Z.: Pange, lingua (kórus)

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

– Fo­gad­ja el az Úr ke­zed­ből az ál­do­za­tot ne­vé­nek di­csé­re­té­re és di­cső­sé­gé­re, mind­an­­nyi­unk és az egész Anya­szentegy­ház ja­vá­ra.


Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.


FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk, Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

PREFÁCIÓ

(Évközi vasárnapokra III.)

(Az embereket az ember Jézus Krisztus üdvözíti)

Az Úr le­gyen ve­le­tek. – És a te lel­ked­del.
Emel­jük föl szí­vün­ket. – Föl­emel­tük az Úr­hoz.
Ad­junk há­lát Urunk­nak, Is­te­nünk­nek. – Mél­tó és igaz­sá­gos.


Dóminus vobíscum. – Et cum spíritu tuo.
Sursum corda. – Habémus ad Dóminum.
Grátias agámus Dómino Deo nostro. – Dignum et iustum est.


(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten:

A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod Krisztus, a mi Urunk által.

A te fölségedet őáltala dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa: boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással mondjuk: (zengjük:)

SZENT VAGY

(Missa de Angelis)

S. Strohbach – Harmath, D.: Missa de Angelis


Szent vagy, szent vagy, szent vagy, min­den­ség Ura, Is­te­ne. Di­cső­sé­ged be­töl­ti a men­­nyet és a föl­det. Ho­zsan­na a ma­gas­ság­ban. Ál­dott, aki jön az Úr ne­vé­ben. Ho­zsan­na a ma­gas­ság­ban.


III. EUCHARISZTIKUS IMA

P. Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.

M. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és X vére legyen Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.

Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN,

MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN,

MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE,

AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ.

EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK

A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA.

EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE!

P. Íme, hitünk szent titka:

– Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.


Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.


M. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.

Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

1. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.

2. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben

földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.

Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

M. Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szent-lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. – Ámen.

A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA

Üd­vö­zí­tőnk pa­ran­csá­ra és is­te­ni ta­ní­tá­sa sze­rint így imád­ko­zunk:


Mi Atyánk, aki a men­­nyek­ben vagy, szen­tel­tes­sék meg a te ne­ved; jöj­jön el a te or­szá­god; le­gyen meg a te aka­ra­tod, amint a menny­ben, úgy a föl­dön is. Min­den­na­pi ke­nye­rün­ket add meg ne­künk ma; és bo­csásd meg vét­ke­in­ket, mi­kép­pen mi is meg­bo­csá­tunk az el­le­nünk vét­ke­zők­nek; és ne vígy min­ket kí­sér­tés­be; de sza­ba­díts meg a go­nosz­tól.


Sza­ba­díts meg, ké­rünk, Urunk, min­den go­nosz­tól; adj ke­gye­sen bé­két nap­ja­ink­ban, hogy ir­gal­mad­ból min­den­kor bűn és baj nél­kül él­jünk, míg re­mény­ked­ve vár­juk az örök bol­dog­sá­got és Üd­vö­zí­tőnk­nek, Jé­zus Krisz­tus­nak di­cső­sé­ges el­jöt­tét.

– Mert ti­éd az or­szág, a ha­ta­lom és a di­cső­ség mind­örök­ké. Ámen.


Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sæcula.


Urunk, Jé­zus Krisz­tus, te azt mon­dot­tad apos­to­la­id­nak: Bé­kes­sé­get ha­gyok rá­tok, az én bé­ké­met adom nek­tek. Ne vét­ke­in­ket néz­zed, ha­nem Egy­há­zad hi­tét, őrizd meg szán­dé­kod sze­rint bé­ké­ben, és add meg tel­jes egy­sé­gét. Aki élsz és uralkodol mind­örök­kön-örök­ké. – Ámen.
Az Úr bé­ké­je le­gyen ve­le­tek min­den­kor. – És a te lel­ked­del.


Pax Dómini sit semper vobíscum. – Et cum spíritu tuo.


Engesztelődjetek ki szívből egymással.
– Le­gyen bé­kes­ség köz­tünk min­den­kor.

ISTEN BÁRÁNYA

(Missa de Angelis)

S. Strohbach – Harmath, D.: Missa de Angelis

Is­ten Bá­rá­nya, te el­ve­szed a vi­lág bű­ne­it: ir­gal­mazz ne­künk.
Is­ten Bá­rá­nya, te el­ve­szed a vi­lág bűne­it: ir­gal­mazz ne­künk.
Is­ten Bá­rá­nya, te el­ve­szed a vi­lág bű­ne­it: adj ne­künk bé­két.

Íme, az Is­ten Bá­rá­nya, íme, aki el­ve­szi a vi­lág bű­ne­it. Bol­do­gok, aki­ket meg­hív asztalához Jézus, az Isten Bá­rá­nya.

– Uram, nem va­gyok mél­tó, hogy haj­lé­kom­ba jöjj, ha­nem csak egy szó­val mond­d, és meg­gyógy­ul az én lel­kem.


Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo et sanábitur ánima mea.


ÁLDOZÁSI ÉNEK

Zsolt 35,8

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk,
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.

ÁLDOZÁSI ÉNEKEK

1Kor 11,24–25


Anima Christi (kórus és nép)

Sz.: Loyolai Szent Ignác, D.: M. Frisina


Horváth M. L.: O salutaris hostia (kórus)


Gyôzelemrôl énekeljen

Sz.: Bangha B., D.: Koudela G.

2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
a keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága Vér,
áldozat az Isten-Bárány, Krisztus Teste a kenyér.
R) Krisztus, kenyér s bor színében...

3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
a szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk!
R) Krisztus, kenyér s bor színében...

4. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga!
R) Krisztus, kenyér s bor színében...


Taizé: Ubi caritas

Sz.: őskeresztény ima

HÁLAADÁSRA

Großer Gott (Te Deum)

Sz.: I. Franz, D.: H. Bone

2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen
stimmen dir ein Loblied an; alle Engel die dir dienen,
rufen dir in selger Ruh: Heilig, Heilig, Heilig zu!

3. Heilig! Herr Gott Sabaoth! Heilig! Herr der Himmelsheere!
Starker Helfer in der Not, Himmel, Erde, Luft und Meere
sind erfüllt von deinem Ruhm, alles ist dein Eigentum.

5. Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine.
Dei-nem eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde,
und sie ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist.

6. Du, des Vaters ewger Sohn, hast die Menschheit angenommen,
bist vom hohem Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen,
hast uns Gottes Gnad gebracht, von der Sünd uns freigemacht.

8. Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten.
Kauftest durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten;
nimm uns nach vollbrachtem Lauf zu dir in den Himmel auf.

9. Sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe;
leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe.
Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit.

11. Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein: Lass uns nicht verloren sein.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Mennyei ajándékod éltető ereje járja át lelkünket és testünket, Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

BE­FE­JE­ZŐ SZER­TAR­TÁS

Őexcellenciája, főtisztelendő mons. Piero Marini, martiranói címzetes érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke köszönti a Szentatyát.

ANGELUS

(Úrangyala)

- Angelus Dómini nuntiávit Maríæ.
- Et concépit de Spíritu Sancto.

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum,
benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
- Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

- Ecce, ancílla Dómini.
- Fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum,
benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
- Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

- Et Verbum caro factum est.
- Et habitávit in nobis.

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum,
benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
- Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
- Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix.
- Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde, ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. – Amen.

- Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
- Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

(háromszor)

- Pro fidélibus defúnctis: Réquiem ætérnam dona eis, Dómine.
- Et lux perpétua lúceat eis.

Requiéscant in pace. – Amen.

PÁPAI ÁLDÁS

Diakónus: Őszentsége, Isten gondviseléséből pápánk, Ferenc, mindazokat, akik igaz bűnbánó lélekkel itt jelen vannak, szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járultak, teljes búcsúval egybekötött áldásban részesíti. Könyörögjetek Istenhez a Szentatyáért, Ferenc pápánkért, valamint az Anyaszentegyházért, és velük teljes közösségben törekedjetek az életszentség útján járni.

A Szentatya:

Az Úr le­gyen ve­le­tek. – És a te lel­ked­del.
Le­gyen ál­dott az Úr ne­ve. – Most és mind­örök­ké.
Az Úr a mi se­gít­sé­günk. – Aki az eget és a föl­det al­kot­ta.


Dóminus vobíscum. – Et cum spíritu tuo.
Sit nomen Dómini benedíctum.
– Ex hoc nunc et usque in sæculum.
Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
– Qui fecit cælum et terram.


Szent Péter és Pál apostolok közbenjárására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az † Atya, a † Fiú és a † Szent­lé­lek.

– Ámen.


Per intercessiónem beatórum Apostolórum Petri et Pauli, benedícat vos omnípotens Deus, † Pater, et † Fílius, et † Spíritus Sanctus. – Amen.


A szent­mi­se vé­get ért, men­je­tek bé­ké­vel.
– Is­ten­nek le­gyen há­la.


PÁPAI HIMNUSZ

Hol Szent Péter

Sz.: Wisemann bíboros, Gyurits A. ford., D.: Feley A.

MAGYAR HIMNUSZ

ZÁRÓÉNEK

Boldogasszony Anyánk

Sz.: Szoszna D. gyűjt., D.: Bogisich M. szerint

2. Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája! R.

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
anyai palástod fordítsd oltalmunkra! R.

4. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott. R.

5. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
a te Szent Fiadnak, Szentlélek mátkádnak! R.

KIVONULÁSRA

Áldott az Úr (Oltáriszentség-himnusz)

Sz.: Török–Sapszon–Vadas, D.: R. Vaughan Williams


M. A. Charpentier – Varga L.: Te Deum (kórus)