Szükségünk van egymásra, mert egymásra bízott bennünket a Gondviselés

2019. január 14.

A 2019. január 11-én Budapestről érkezett kereszt első szlovákiai zarándokútja Szepsiben kezdődött, ahol a hívek a Mária Rádió élő közvetítésében elimádkozták az irgalmasság koronáját és a dicsőséges rózsafüzért, amit szentmise követett. Másnap a templomban egész napos szentségimádás volt népünk lelki megújulásáért. A Keresztet január 13-án a vasárnapi szentmisék után átvitték a bodollói filiális templomba, ahol megtartották az idei első fatimai engesztelő imatalálkozót. Sorrendben 196. alkalommal, ami immár több mint 16 éve minden hónapban rendszeressé vált. A határ mindkét oldaláról érkezők száma is azt bizonyítja, hogy a zarándokok értik az idők jelét: szükségünk van egymásra, mert egymásra bízott bennünket a Gondviselés. A Szűzanya iskolájába járók ismét hálát adtak, köszönetet mondtak, erőt, bátorítást és kitartást kértek mindennapi keresztjeik méltó viseléséhez. Megélve az Úr Jézus figyelmeztetését: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” (Jn 4,48).

A szentmise főcelebránsa főtisztelendő Szerencsés Zsolt atya, az Esztergomi Főszékesegyházi Főkáptalan tiszteletbeli kanonoka volt, aki elhozta Dr. Erdő Péter bíboros atya ajándékát, a három szent kassai vértanú ereklyéjét, amelyet Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita a három szent kassai vértanú jubileumi emlékéve kapcsán 2019. május 13-án a bodollói találkozások 200. alkalmából fog elhelyezni a remélhetőleg az addig még inkább megszépített szárnyas-oltárunkba.

A lelki találkozó különlegessége volt, hogy Mons. Bernard Bober, érsek főpásztorunk ösztönzésére főegyházmegyénk hívő népe is készséggel csatlakozhatott a Budapesten 2020-ban megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredményességéért végzendő imahadjáratba, a Szentatya, Ferenc pápa által megáldott Missziós kereszt határon innen és határon túli zarándoklata kapcsán. A Kassai Főegyházmegye hívei és lelkipásztorai örömmel fogadták a Keresztet, hogy így az itt élők is hatékonyan bekapcsolódhassanak a lelki előkészület megteremtésébe. A Kereszt 2019. január 11-28. között időzik a főegyházmegyében. Állomáshelyei: Szepsi, Bodolló, Kassa és Rad.

2019. január 15-én Kassán konferenciát rendeznek a vértanúságról a teológiai fakultás aulájában, amelyet a 400 éves jubileum emlékére a három szent kassai vértanúról neveznek el. Előtte szentmise lesz a premontreiek templomában, ahol 1619. szeptember 7-én ontotta vérét a három szent, majd a konferencia nyitányaként Mons. Bernard Bober, érsekfőpásztor a Missziós keresztbe ünnepélyesen elhelyezi boldog Kolesár Anna ereklyéit, egy csontdarabot és egy rózsafüzérszemet, abból a rózsafüzérből, amelyet Anna a vértanúságkor a kezében szorongatott.

Aznap Böőr Roland radi plébános atya közreműködésével átviszik a Keresztet Radba, az 1600-as évek minorita vértanúinak működési és temetési helyére. Legismertebb közülük tiszteletreméltó Iglódi István novícius, akinek folyamatban van a boldoggá avatási perének előkészítése.

A Kereszt 2019. január 24-én ismét visszakerül Kassára, a premontrei templomba, ahol a három szent egykor vértanúhalált szenvedett. Aznap a főegyházmegye magyar anyanyelvű papjai itt tartják hagyományos közös papi rekollekciójukat: „A szeretet hiteles jele – a másokkal való osztozás” mottóval. Urunk, Jézus Krisztus megkeresztelkedésekor nyilvánvalóvá lett az irgalmasság ősforrása, aki azért küldetett, hogy sorstársunk legyen. Osztozzon létünkben. Emberré lett, kora, népe tagja, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne az Atya gyermekei és egymásnak testvérei legyünk. Jézus Krisztus megjelenésében nyilvánvaló lett, hogy mindenkire sok más érték is bízatott: lelki és szellemi kincs – anyanyelv, kultúra, művészet, liturgia, népzene, népszokás, néphagyomány. Mindaz, aki ezen értékeket feladja, önmagát adja fel. Jövőjét és megmaradását. Történelmi küldetését.

Ezért is köszönet és hála, hogy papjaink szolgálata által közösségeinkben és templomainkban rendszeresek a különféle liturgikus és egyéb találkozók, ahová továbbra is szeretettel hívnak és várnak minden áldozatkész engesztelőt és imádkozót, hogy a belső megtérés külsőleg is láthatóan tanúsítsa az őszinte bűnbánatot és megtérést ahhoz, aki „reményt és jövőt” (vö. Jer 29,11) ígért és adott nekünk.

Adja Isten, hogy az ilyen és hasonló lelki és szellemi találkozások tovább növeljék Isten, az Egyház, állapotbeli hivatásunk és egymás iránti hűségünket – határon innen és határon túl!

Forrás: Kassai Főegyházmegye